Politika privatnosti

VODITELJ OBRADE

Nordia Grupa d.o.o.

Ulica Alojzije Stepinca 5

40329 Kotoriba

OIB: 23989622943

tel: +385993755005

e-mail: info@nordia.hr

www.nordia.hr

 

ZAKONSKI OKVIR

Voditelj obrade poštuje privatnost svake osobe (u daljnjem tekstu: Ispitanik) čije osobne podatke prikuplja i obrađuje, te se obvezuje se na zaštitu osobnih podataka. U Politici privatnosti želimo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu, kako ih štitimo i koja su Vaša prava kao Ispitanika.

Obrada podataka provodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

OPSEG PRIMJENE

Ova Politika privatnosti primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka koje provodi Voditelj obrade. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke slijedećih kategorija Ispitanika:

- kupci/potencijalni kupci,

- radnici i članovi obitelji,

- poslovni partneri i radnici poslovnih partnera Voditelja obrade.

 

Voditelj obrade u pravilu obrađuje osobne podatke koje Ispitanici sami dostavljaju u svrhu i obimu potrebnom za ostvarivanje zakonskih i ugovornih obveza. Temeljem legitimnog interesa Voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode Ispitanika nemaju prednost, uzimajući u obzir razumna očekivanja Ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s Voditeljem obrade.

KUPCI I POTENCIJALNI KUPCI

Temeljem članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, prema kojem je obrada nužna za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade, Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje su ispitanici dostavili putem kontakt obrasca na mrežnoj stranici www.nordia.hr ili su se javili Voditelju obrade putem drugih kanala za komunikaciju (telefon, SMS poruka, društvene mreže, e-pošta). Osobni podaci Ispitanika se obrađuju u svrhu obrade narudžbi ili drugih upita. Prikupljaju se i obrađuju slijedeći osobni podaci Ispitanika:

- ime i prezime,

- adresa,

- e-mail,

- telefon.

Osobni podaci kupaca čuvaju se u bazi kupaca u zakonom propisanim roku (11. godina), dok se podaci potencijalnih kupaca čuvaju u bazi potencijalnih kupaca u roku godinu dana.

POSLOVNI PARTNERI

Voditelj obrade u svojem poslovanju obrađuje i osobne podatke zaposlenika poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, te fizičkih osoba s kojima Voditelj obrade ima ili može imati poslovni ugovorni odnos.

Kategorije osobnih podataka Ispitanika koji se prikupljaju su:

- ime i prezime,

- OIB,

- e-mail adresa,

- broj telefona,

- podaci o funkciji unutar pravne osobe koju predstavlja,

- ostali podaci ovisno o prirodi poslovnog odnosa.

Pored navedenih vrsta podataka i mjesta prikupljanja moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Podaci Ispitanika koji su kao fizičke osobe u poslovnom odnosu s Voditeljem obrade čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima.

U situacijama kada je Voditelj obrade ovlašten sam utvrditi rokove čuvanja podataka, isti se utvrđuju vodeći računa o svrsi obrade i interesima Ispitanika.

MARKETINŠKE PORUKE (NEWSLETTERI)

Voditelj obrade ima legitimni interes obrade osobnih podataka koja se provodi za potrebe izravnog marketinga, ponajprije u svrhu slanja marketinških poruka o svojim proizvodima i uslugama (newslettera) putem e-maila, SMS-a, društvenih mreža (Facebook, Instagram i sl.), aplikacija za razmjenu poruka (Viber, WhatsApp i sl.) ili poštom. 

Ispitanici u svakom trenutku mogu zatražiti ograničenje obrade, a  Voditelj obrade će odmah obustaviti daljnje slanje newslettera.

DOSTAVA PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Voditelj obrade dostavlja osobne podatke Ispitanika pravnim osobama i tijelima sukladno zakonskim propisima. 

U slučaju da je s Ispitanikom sklopljena narudžba, njegovi osobni podaci se dostavljaju tvrtkama s kojima Voditelj obrade ima sklopljene ugovore o zastupanju, a u svrhu obrade narudžbe i isporuke s njihove strane. 

Osobni podaci Ispitanika dostavljaju se knjigovodstvenom servisu za potrebe izvršavanja knjigovodstveno-računovodstvenih usluga. Sa knjigovodstvenim servisom, kao izvršiteljem obrade, je sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka.

Voditelj obrade ne iznosi osobne podatke Ispitanika u treće zemlje.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Podaci Ispitanika obrađuju se i čuvaju u skladu s važećim zakonskim propisima kada je obveza čuvanja propisana (npr. osobni podaci zaposlenika i podaci o obračunu plaća čuvaju se trajno, a knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige čuvaju se jedanaest godina), a u situacijama kada je Voditelj obrade ovlašten sam utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

PRAVA ISPITANIKA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, prava Ispitanika obuhvaćaju:

Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te mu se mora omogućiti pristup njegovim osobnim podacima.

Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, te Voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, osim ako postoji opravdani razlog (npr. pravna obveza Voditelja obrade).

Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni uvjeti iz Članka 18. Uredbe.

Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi.

Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama (vidi Zakonitost obrade). 

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila - Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

Ispitanici imaju pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP),  na www.azop.hr, ako smatraju da obrada osobnih podataka nije zakonita.

MJERE ZAŠTITE PODATAKA

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike koji proizlaze iz obrade podataka, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka.

POSTUPANJE PRILIKOM POVREDE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osigurava da će u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvijestitinadležno nadzorno tijelo AZOP i Ispitanike o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

UPOTREBA KOLAČIĆA (cookies)

Kolačići (cookies) su male datoteke koje mrežna stranica koju je korisnik posjetio pohranjuje na računalo korisnika za svoje potrebe. Te potrebe mogu biti različite pa se tako može pohraniti podatak koji je jezik korisnik odabrao, popis artikala u košarici u Internet trgovini, IP adresa korisnika, korisničko ime i lozinka korisnika, adresa elektroničke pošte, geolokacije korisnika, itd.

 

 

Kolačići se dijele prema trajanju, prema izvoru kolačića i prema funkciji.

Prema trajanju kolačići mogu biti:

Stalni kolačići (spremljeni) (eng. Persistent Cookies)

to su kolačići koji ostaju na računalu i nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, npr. ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu danima, mjesecima, čak i godinama,

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (eng. Session Cookies)

to su kolačići koji se uklanjaju s računala po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću njih internetske stranice pohranjuju privremene podatke, npr. posljednjih nekoliko stranica koje je korisnik otvorio na Internet mjestu koje posjećuje ili stavke u košarici za kupnju ukoliko se radi o Internet trgovine.

Prema izvoru kolačići mogu biti:

Kolačići prve strane (first party cookie)

to su kolačići koje pohranjuje internetske stranica koju korisnik primarno posjećuje,

Kolačići treće strane (third party cookie)

to su kolačići koje pohranjuju druge internetske stranice ili Internet usluge (eng. Web Services), a koji su dijelovi primarne internetske stranice koju korisnik posjećuje. Obično se koriste za praćenje navika korisnika na primarnoj web stranici ili se mogu koristiti od strane web servisa za kvalitetno pružanje te usluge.

Prema funkciji postoji više vrsta kolačića:

Tehnički/neophodni kolačići

to su kolačići koji su nužni za funkcionalnost internetskestranice kao i njezinih temeljnih funkcionalnosti kao što je npr. identifikator sesije trenutne posjete korisnika ili sadržaj košarice koju je korisnik "napunio" prilikom kupovine proizvoda putem Internet trgovine,

Funkcionalni kolačići

to su kolačići koji omogućuju internetske stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju kao npr. pamćenje jezika u kojem se prikazuje sadržaj internetske stranice,

Statistički kolačići

to su kolačići koji prikupljaju informacije o tome kako korisnici posjećuju internetsku stranicu. Načelno se podaci prikupljaju u agregiranom  obliku bez identificiranja samog korisnika.

Marketinški kolačići

to su kolačići koji prikupljaju informacije o navikama i ponašanju korisnika na internetskoj stranici u cilju objave personaliziranih oglasa. 

Samo tehničke/neophodne kolačiće će biti korišteni bez privole Ispitanika. Za sve ostale kolačiće koje koristi mrežna stranica www.nordia.hr tražit će se privola Ispitanika.Kolačići koji nisu obavezni mogu se isključiti na mrežnoj stranici ili u postavkama preglednika.

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na telefon +385993755005 ili na e-mail info@nordia.hr.

ZAVRŠNE ODREDBE

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

U Kotoribi, 7. rujna 2023. godine.